PADPARADSCHA

Filter(0)
2.14 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

9.46 x 6.01 x 3.92 mm. GIL

฿170,000
Add to cart
Wishlist
3.18 ct. / H / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

11.95 x 8.07 x 4.11 mm. GIL Cert.

฿290,000
Add to cart
Wishlist
2.06 ct. / H / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

8.56 x 6.28 x 3.96 mm. GIL

฿195,000
Add to cart
Wishlist
2.20 ct. / H /  LOTUS SUNRISE

9.15 x 6.83 x 3.84 mm. GIL

฿145,000
Add to cart
Wishlist
2.52 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

8.11 x 6.26 x 5.30 mm. GIL

฿270,000
Add to cart
Wishlist
1.01 carats / UH / LOTUS SUNSET

6.86 x 4.59 x 3.44 mm LOTUS

฿98,000
Add to cart
Wishlist
1.06 กะรัต /UH / LOTUS SUNSET

6.88 x 5.06 x 3.87 mm. GIL

฿39,000
Add to cart
Wishlist
1.21 carats / UH / LOTUS SUNSET

6.00 x 5.16 x 4.08 mm. GIA

฿125,000
Add to cart
Wishlist
1.21 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

6.80 x 5.54 x 3.72 mm. GIL

฿59,800
Add to cart
Wishlist
1.21 carats / UH / LOTUS SUNRISE

6.32 x 6.09 x 3.70 mm. GFCO

฿45,000
Add to cart
Wishlist
1.23 carats / UH / LOTUS SUNRISE

7.64 x 5.03 x 3.80 mm. GIL

฿59,000
Add to cart
Wishlist
1.26 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.20 x 5.80 x 3.15 mm. GIL

฿44,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.04 x 4.50 x 2.15 mm. GIL Certificate

฿19,800
Add to cart
Wishlist
3.08 ct. / UH / LOTUS Cert. / LOTUS SUNSET

9.68 x 6.84 x 4.91 mm. Lotus

฿690,000
Add to cart
Wishlist
1.70  ct. / UH / LOTUS SUNRISE

8.52 x 6.17 x 3.65 mm. Lotus

฿170,000
Add to cart
Wishlist
3.10 ct. / H / LOTUS SUNSET

9.27 x 7.82 x 5.33 mm. LOTUS

฿390,000
Add to cart
Wishlist
0.34 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.94 x 3.87 x 2.09 mm. GIL

฿12,900
Add to cart
Wishlist
0.78 carats / UH / LOTUS SUNRISE

4.77 x 4.76 x 3.70 mm. GIL Certificate

฿39,900
Add to cart
Wishlist
1.12 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

6.12 x 5.03 x 3.55 mm. GIL Cert.

฿49,500
Add to cart
Wishlist
1.06 ct. /UH / LOTUS SUNSET

7.17 x 4.89 x 4.01 mm. GIL

฿47,000
Add to cart
Wishlist
0.96 ct. / UH / LOTUS SUNRISE

6.76 x 3.67 x 2.25 mm. 6.99 x 3.94 x 2.54 mm. GIL Certificate

฿42,500
Add to cart
Wishlist
0.74 carats / UH / LOTUS SUNRISE

6.36 x 4.85 x 2.42 mm. GIL

฿39,900
Add to cart
Wishlist
1.15 ct. /H / LOTUS SUNRISE

6.66 x 6.14 x 2.93 mm. GIA

฿119,000
Add to cart
Wishlist
1.06 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

7.22 x 4.66 x 3.18 mm. Lotus

฿75,000
Add to cart
Wishlist
0.71 carats / UH / LOTUS SUNRISE

6.46 x 5.07 x 2.37 mm. GIL Certificate

฿35,900
Add to cart
Wishlist
2.01 ct. / H / LOTUS Cert. / LOTUS SUNSET

9.12 x 5.83 x 4.88 mm. LOTUS

฿220,000
Add to cart
Wishlist
0.62 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.90 x 4.81 x 2.18 mm. GIL Certificate

฿32,500
Add to cart
Wishlist
1.02 carats / UH / LOTUS SUNRISE

7.15 x 5.50 x 3.14 mm. Lotus Gemolgogy Certificate

฿89,000
Add to cart
Wishlist
1.24  ct. / UH / LOTUS SUNRISE

6.82 x 4.93 x 2.22 mm. 6.99 x 5.06 x 2.54 mm. GIL Certificate

฿44,000
Add to cart
Wishlist
1.08 ct. /UH / LOTUS SUNSET

6.62 x 5.82 x 3.26 mm. Lotus

฿95,000
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.12 x 4.04 x 2.35 mm. GFCO

฿16,800
Add to cart
Wishlist
1.05 ct. /UH / LOTUS SUNSET

5.84 x 5.13 x 4.08 mm. GIL

฿44,400
Add to cart
Wishlist
2.02 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNSET

10.30 x 6.63 x 3.70 mm. GIL Cert.

฿185,000
Add to cart
Wishlist
0.73 carats / UH / LOTUS SUNRISE

6.10 x 4.19 x 2.92 mm. GIL Certificate

฿29,500
Add to cart
Wishlist
1.07 ct. /H / LOTUS SUNRISE

6.29 x 5.14 x 3.55 mm. GIL

฿47,500
Add to cart
Wishlist
1.28 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

6.39 x 6.35 x 3.75 mm. GIL

฿57,800
Add to cart
Wishlist
1.06 ct. /H / LOTUS SUNRISE

8.46 × 5.31 x 3.23 mm. Lotus

฿75,000
Add to cart
Wishlist
1.08 ct. /H / LOTUS SUNRISE

7.01 x 5.08 x 3.21 mm. GIA

฿78,000
Add to cart
Wishlist
1.42 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.41 x 6.64 x 3.54 mm. GIL Certificate

฿75,000
Add to cart
Wishlist
1.56 carats / UH / LOTUS SUNSET

6.97 x 5.70 x 2.92 mm. GIL Certificate

฿65,000
Add to cart
Wishlist
0.26 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.37 x 3.08 x 1.85 mm. GIL

฿8,800
Add to cart
Wishlist
1.32 carats / UH / LOTUS SUNRISE

7.38 x 5.82 x 3.07 mm. GIL

฿78,000
Add to cart
Wishlist
2.58 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNSET

7.79 x 7.33 x 4.48 mm

฿125,000
Add to cart
Wishlist
0.28  carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.17 x 3.89 x 1.86 mm. GIL

฿11,900
Add to cart
Wishlist
0.50 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.96 x 3.48 x 2.46 mm. GIL

฿15,500
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /H / LOTUS SUNRISE

5.55 x 4.17 x 2.59 mm. GIL Certificate

฿18,500
Add to cart
Wishlist
1.73 ct. / UH / LOTUS SUNRISE

7.92 x 5.92 x 4.19 mm. GIL Cert.

฿52,000
Add to cart
Wishlist
1.25 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

7.24 x 4.47 x 3.69 mm. GIL

฿52,500
Add to cart
Wishlist
1.55 ct. /UH / LOTUS SUNSET

7.09 x 5.56 x 4.76 mm. GIL

฿58,800
Add to cart
Wishlist
1.05 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

5.87 x 5.29 x 3.57 mm. GIL

฿55,000
Add to cart
Wishlist
1.21 ct. /H / LOTUS SUNRISE

7.34 x 5.92 x 2.97 mm. GIL

฿48,500
Add to cart
Wishlist
1.69 ct. / UH / GIL Cert. / LOTUS SUNRISE

8.59 x 6.40 x 3.44 mm. GIL Cert.

฿69,900
Add to cart
Wishlist
1.35 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

7.66 x 6.28 x 3.83 mm. GIL Cert.

฿35,000
Add to cart
Wishlist
1.16  ct. / UH / LOTUS SUNRISE

4.84 x 4.82 x 2.89 mm. 4.66 x 4.63 x 3.30 mm. GIL Certificate

฿35,500
Add to cart
Wishlist
2.04 ct. / UH /  LOTUS SUNRISE

7.25 x 8.35 x 3.88 mm

฿125,000
Add to cart
Wishlist
1.02 ct. / UH / LOTUS SUNRISE

7.52 x 4.90 x 2.50 mm. GIL

฿40,800
Add to cart
Wishlist
1.26 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

6.23 x 5.84 x 3.54 mm. GIL

฿58,000
Add to cart
Wishlist
1.53 ct. /H / LOTUS SUNRISE

7.57 x 6.38 x 3.75 mm. AIGS

฿76,000
Add to cart
Wishlist
1.16 กะรัต /UH / LOTUS SUNRISE

7.75 x 5.88 x 2.84 mm. GIL

฿57,000
Add to cart
Wishlist
1.12 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

7.35 × 6.37 x 2.76 mm. GIA

฿119,000
Add to cart
Wishlist
1.15 ct. /UH / LOTUS SUNSET

6.15 x 5.16 x 3.77 mm. Lotus

฿135,000
Add to cart
Wishlist
1.57 ct. /UH / LOTUS SUNRISE

7.49 x 6.09 x 3.62 mm.

฿55,000
Add to cart
Wishlist
1.67 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.32 x 6.20 x 3.72 mm. GIL Certificate

฿68,000
Add to cart
Wishlist
1.32 carats / UH / LOTUS SUNRISE

7.04 x 6.51 x 3.41 mm. GIL

฿57,000
Add to cart
Wishlist
1.54 carats / UH / LOTUS SUNRISE

7.58 x 4.71 x 3.88 mm. AIGS

฿78,000
Add to cart
Wishlist
1.92 carats / UH / LOTUS SUNSET

7.68 x 6.43 x 3.77 mm. GIL Certificate

฿67,500
Add to cart
Wishlist
0.27  carats /UH / LOTUS SUNRISE

3.95 x 4.11 x 2.23 mm. GIL

฿8,900
Add to cart
Wishlist
0.54 carats /UH / LOTUS SUNRISE

5.55 x 5.53 x 2.38 mm. GIL Certificate

฿28,500
Add to cart
Wishlist
0.55 carats /H / LOTUS SUNRISE

4.60 x 4.62 x 3.04 mm. GIL Certificate

฿14,500
Add to cart
Wishlist
0.60 carats /UH / LOTUS SUNRISE

6.02 x 4.10 x 2.87 mm. GIL Certificate

฿17,800
Add to cart
Wishlist
0.61 carats /H / LOTUS SUNRISE

6.23 x 4.19 x 2.44 mm. GIL Certificate

฿17,800
Add to cart
Wishlist
0.60 carats / UH / LOTUS SUNRISE

4.73 x 4.04 x 3.05 mm. GFCO

฿18,900
Add to cart
Wishlist
0.55 ct. / H / LOTUS SUNRISE

7.83 x 3.78 x 2.55 mm. GIL

฿33,500
Add to cart
Wishlist
0.25 carats /UH / LOTUS SUNRISE

4.08 x 4.05 x 1.89 mm. GIL Certificate

฿8,500
Add to cart
Wishlist
0.90 carats /H / LOTUS SUNRISE

7.13 x 5.36 x 2.56 mm. GIL Certificate

฿58,000
Add to cart
Wishlist
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare